Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm

1. Tổng quan:

- Khoa Khoa học cơ bản được thành lập vào năm … theo quyết định số …/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Đội ngũ giảng viên trong Khoa hiện là 30 giảng viên, trong đó có 19 thạc sỹ và 11 cử nhân cùng với các giảng viên thỉnh giảng từ các trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng trong Thành phố.

- Trong giai đoạn 2016–2020 Khoa định hướng phát triển trọng tâm các vấn đề:

+ Phát triển và xây dựng các bộ môn của khoa theo hướng chuyên ngành, tập trung vào hướng khoa học ứng dụng.

+ Nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn của khoa.

+ Biên soạn đầy đủ giáo trình, đề cương chi tiết môn học, tài liệu học tập cho HSSV, hệ thống ngân hàng câu hỏi thi.

+ Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quy định của trường.

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong công tác quản lý khoa.

+ Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học theo hướng nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn của khoa

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho các bậc đào tạo cao đẳng, trung cấp, cao đẳng liên thông và các hệ đào tạo không chính qui trong trường và liên kết ngoài trường.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa, tổ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730