Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Organization structure

Staff list - K. CNKT CK (12/06)

 

 

No


 

Full name


 

Academic tile


 

Major


 

Position


 

Contact

Email@hotec.edu.vn

 

1

 

 

 Phạm Thanh Hải

 

 

 Master

 

 

 Automation

 

 

 Dean

 

 

 phamthanhhai

 

 

2

 

 

 Nguyễn Phan Khánh Tâm

 

 

 Master

 

 

 Mechanical

 Engineering

 

 Deputy Dean

 

 npkhanhtam

 

 

3

 

 

 Nguyễn Công Thạnh

 

 

 Engineer

 

 

 Transportation

 Engineering

 

 Deputy Dean

 

 

 nguyencongthanh

 

 

4

 

 

 Huỳnh Thị Thanh Thảo

 

 

 Master

 

 

 Automation

 

 

 Head of major

 

 htthanhthao

 

 

5

 

 

 Liêu Quang Hiệp

 

 

 Master

 

 

 Machine building

 

 Head of major

 

 lieuquanghiep

 

 

6

 

 

 Lâm Đức Sinh

 

 

 Master

 

 Mechanical

 Engineering

 

 Head of major

 

 lamducsinh

 

 

7

 

 

 Bốc Minh Hùng

 

 

 Master

 

 

 Automation

 

 Lecturer

 

 

 bocminhhung

 

 

8

 

 

 Nguyễn Thanh Bình

 

 

 Engineer

 

 

 Mechatronic

 

 

 Lecturer

 

 nguyenthanhbinh

 

 

9

 

 

 Đỗ Hữu Nhân

 

 

 Master

 

 

 Automation

 

 

 Lecturer

 

 

 dohuunhan

 

 

10

 

 

 Đoàn Công Anh

 

 

 Engineer

 

 

 Mechatronic

 

 

 Lecturer

 

 

 doanconganh

 

 

11

 

 

 Phạm Thị Vân Anh

 

 

 Master

 

 Technical

 Teaching

 Methodology

 

 Lecturer

 

 

 ptvananh

 

 

12

 

 

 Lê Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 Master

 

 

 Machine building

 

 Lecturer

 

 

 lnanhtuan

 

 

13

 

 

 Nguyễn Hải Bằng

 

 

 Master

 

 

 Machine building

 

 Lecturer

 

 

 nguyenhaibang

 

 

14

 

 

 Lê Thành Nhân

 

 

 Engineer

 

 

 Machine building

 

 Lecturer

 

 

 lethanhnhan

 

 

15

 

 

 Vũ Xuân Trường

 

 

 Master

 

 Engineering

 mechanical

 motivation

 

 Head of major

 

 

 vuxuantruong

 

 

16

 

 

 Uông Hoàng Trí

 

 

 Master

 

 Engineering

 mechanical

 motivation

 

 Lecturer

 

 

 uonghoangtri

 

 

17

 

 

 Trần Hồng Tính

 

 

 Engineer

 

 Engineering

 mechanical

 motivation

 

 Lecturer

 

 

 tranhongtinh

 

 

18

 

 

 Hoàng Phi Khanh

 

 

 Master

 

 Engineering

 mechanical

 motivation

 

 Lecturer

 

 

 hoangphikhanh

 

 

19

 

 

 Diệp Thị Lành

 

 

 Master

 

 Thermal

 Technique

 

 Head of major

 

 

 diepthilanh

 

 

20

 

 

 Thái Huyền yến Vân

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 Staff

 

 

 thyenvan

 

 

21

 

 

 Dương Thị Lê

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 Staff

 

 

 duongthile

 

 

* Contact:

Location:     Office - B.I-1

Phone:  08 37 555 247

 

 

 

 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730