Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • TT thuchanh_1
  • TT Thuchanh_2
  • TT Thuchanh_3
  • TT Thuchanh_4
  • TT thuchanh_5

1. Giới thiệu về đơn vị:

- Quyết định thành lập

Trung tâm thực hành (Trung tâm Đào tạo và Phát triển Công nghệ trực thuộc Trường  Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM được thành lập theo quyết định số 235/QĐ – PL ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT) là đơn vị có thu thuộc các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM. Tháng 11 năm 2012, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Thực hành.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1 Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về tổ chức quản lý các hoạt động thực hành – thực tập, đào tạo bồi dưỡng, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất và phát triển công nghệ

- Tổ chức quản lý các hoạt động: thực hành – thực tập tại trường cho HSSV nhà trường; đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội; tổ chức sản xuất, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ.

2.2 Nhiệm vụ:

- Xây dựng trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện trung tâm từng bước nâng cao chất lượng theo hướng phát triển của Trường.

- Tổ chức quản lý thực hiện quá trình thực hành – thực tập tại trường của HSSV.

- Tổ chức các lớp ngắn hạn,  Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho các đối tượng có nhu cầu trong lĩnh vực: CN Kỹ thuật cơ khí, CN Kỹ thuật điện – điện tử. Điện tử, Điện lạnh, Sữa chữa ô – tô, Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử.

- Tổ chức sản xuất các sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện việc cấp phát các chứng chỉ, chứng nhận, tài liệu có liên quan đến các hoạt động của trung tâm theo đúng quy định của nhà nước, nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ kết hợp đào tạo với ứng dụng khoa học; phát triển công nghệ, thực hiện các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và sản xuất; sử dụng có hiệu quả mọi nguồn nhân lực của trung tâm và nhà trường.

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Tìm kiếm đối tác là các Doanh nghiệp gắn kết với các ngành nghề phù hợp hỗ trợ khoa chuyên môn kiến tập, thực tập cho giảng viên và HSSV.

- Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng, công khai chất lượng đối với các hoạt động của trung tâm và chịu sự quản lý chất lượng của nhà trường cũng như các cơ quan có thẩm quyền.

- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản được nhà trường giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lập kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức, quản lý đảm bảo an ninh, an toàn trong tất cả các lĩnh vực của các xưởng, phòng mà trung tâm quản lý.

- Thực hiện các nghĩa vụ báo cáo, thống kê theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà trường.

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730