Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • phong ccct-hssv_1

1. Tổng quan:

- Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên được thành lập vào năm 201… theo quyết định số …/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Tổng số Cán bộ, nhân viên của phòng hiện là 16 thành viên

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng HSSV và tổ chức thực hiện các nội dung công tác HSSV theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

a) Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:

- Giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho học sinh, sinh viên. Hàng năm tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên để giải thích đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, thường xuyên quan tâm, gần gủi, tìm hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên;

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” vào đầu khóa, đầu mỗi năm học, cuối khóa;

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên  tham quan về nguồn;

b) Công tác tổ chức hành chính:

- Phối hợp với các phòng, ban chủ trì tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên; sắp xếp hồ sơ theo các lớp học sinh, sinh viên; tham mưu ra quyết định phân công giảng viên thực hiện công tác chủ nhiệm, công nhận ban cán sự lớp;

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên;

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh, sinh viên: Trả hồ sơ cho  học sinh, sinh viên tốt nghiệp; thực hiện các loại giấy xác nhận; giải quyết bảo lưu kết quả học tập; giải quyết cho rút hồ sơ; hướng dẫn các thủ tục chuyển trường; thông báo về địa phương những trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, học sinh, sinh viên rút hồ sơ.

c). Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên:

- Phối hợp với các đơn vị, theo dõi và chịu trách nhiệm về công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật  học sinh, sinh viên;

- Hướng dẫn giảng viên thực hiện  công tác chủ nhiệm;

- Hướng dẫn các cơ sở vệ tinh thực hiện công tác quản lý học sinh tại cơ sở;

- Điểm danh học sinh hàng ngày, tổng hợp gửi về cha mẹ học sinh những trường hợp vắng không phép thông qua hệ thống SMS School đối với học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khối cơ sở

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ liên quan đến công tác học sinh, sinh viên lên cấp trên;

- Phối hợp với các đơn vị trong hoặc ngoài trường liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến học sinh, sinh viên; hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

d) Công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên:

- Tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên;

- Tư vấn sức khỏe, giới tính, tâm lý lứa tuổi;

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các buổi hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ và các vấn đề mà học sinh, sinh viên quan tâm;

- Tiếp nhận và triển khai các nguồn tài trợ xã hội hỗ trợ học sinh, sinh viên;

- Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên tàn tật, khuyết tật, học sinh, sinh viên diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Phối hợp với các khoa, phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác có liên quan chủ trì tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng xã hội cho học sinh, sinh viên cấp trường; tư vấn và giải quyết các chế độ miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng;

- Phối hợp với Trạm y tế nhà trường, chủ trì tổ chức khám sức khỏe cho  học sinh, sinh viên đầu khóa;  sơ cấp cứu các trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro trong học tập và sinh hoạt tại trường;

- Phối hợp với Tổ giáo dục thể chất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan  tổ chức các hoạt động văn hóa học sinh, sinh viên; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

e). Công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú:

- Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên vào ở nội trú;

- Điều hành Ban quản lý khu nội trú trong việc tổ chức thực hiện công tác học sinh, sinh viên nội trú theo quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo;

- Tổ chức khảo sát nơi cho thuê nhà trọ và giới thiệu cho học sinh, sinh viên có nhu cầu ở ngoại trú;

- Quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, sẵn sàng phối hợp với cơ quan địa phương xử lý những trường hợp liên quan theo yêu cầu.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường phân công 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730